Årsmöte

Årsmöte 2024

Söndagen den 3 mars kl. 15.00

har vi årsmöte på Järnet, Repslagaregatan 5 i Västervik.

Anmälan görs nedan i formuläret.


Kom gärna med förslag till personer som ska ingå i styrelsen. De poster som ska väljas 2024 är: Ordförande, ledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning. Skicka dina förslag till info@danzvett.se. 


Möteshandlingar finns på Järnet från och med 25 februari.


Detta gäller i vår förening angående rösträtt på årsmötet enligt våra stadgar:

3 § Sammansättning och beslutsförhet

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas avombud som ska vara annan röstberättigad medlem. Ombud får enbart företräda en annan medlem.Ombud ska vid årsmöte uppvisa fullmakt från den medlem hen företräder. Medlem har alltid rätt att senast vid årsmötets början återkalla sin fullmakt.


Vårdnadshavare har rätt att företräda sina omyndiga barn.


Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.


4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

• att medlemmen under mötesåret fyller lägst 15 år;

• att medlemskap för ny medlem har beviljats minst fyra veckor före årsmötet; och

• att medlemsavgifter för ny medlem har betalats senast fyra veckor före årsmötet och för föregåendeårs medlem senast 3 dagar före årsmötet.


Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.


Sista anmälningsdag är den 27 februari 2024!